Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu,že osobné údaje budú použité len na naplnenie objednávky.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním.